Powered by Markish Development
Copyright liga.org.rs
Srpski  /  English
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Povodom uručenja Odgovora na upitnik Evropskoj komisiji od strane Delegacije Republike Srbije 31.januara u Briselu

 

Liga za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava iskoristila je svoje pravo da kao nevladina organizacija da svoje odgovore Evropskoj komisiji, na pojedina pitanja iz Upitnika koja se tiču problema od interesa za članove LIGE, i tako se prikljućila civilnom sektoru (organizacije i pojedinci), te smo i  na ovaj način dali svoj lični doprinos u smislu ubrzanja procesa reformi u Srbiji i stvaranja uslova za prijem naše zemlje u EU.

 

Problematika koju je LIGA obradjivala odnosi se na:

 

1. zaštitu prava vlasništva u Srbiji, koje smo ocenili kao Ustavom zagarantovano pravo ali u praksi veoma nestabilno, što je  posledica  faktičkog stanja u našem pravnom sistemu gde paralelno egzistiraju,  sa jedne strane, evropski propisi uvedeni ratifikovanjem medjunarodnih dokumenata,  a sa druge strane, akta iz najmračnijih trenutaka srpske istorije, čime se održavaju uslovi u kojima politička volja još uvek  može dominirati nad vladavinom prava;

 

2.  ocenu objektivnih uslova koji omogućavaju donošenje Zakona o restituciji. Po našoj oceni nema pravne neizvesnsti za donošenje Zakona o restituciji  jer je to obaveza Vlade koja proističe iz Ustava, brojnih ratifikovanih medjunarodnik ugovora i drugih domaćih akata. Po nama pravnih i faktičkih prepreka za efikasno sprovodjenje retitucije, takodje, nema ukoliko se zakon o restituciji zasniva na sledećim principima:

 

a)  mešoviti model vraćanja sa pretežno naturalnom restitucijom po strogo utvrdjenom redosledu – fizički povraćaj iste imovine, nadoknada imovinom iz državnog fonda, pa tek potom, ukoliko bude potrebno, novac, denacionalizacioni vaučeri i sl.

 

b) obveznik vraćanja mora biti Država Srbija, lokalna uprava, korisnici i ona pravna i fizička lica koja su u posed imovine došla na nezakonit način (zloupotreba zakona, manipulacije …)

 

c) zakonom bi morao biti predvidjen institut poravnjanja izmedju trenutnog držaoca predmetne imovine i potražioca, i to u postupku koji bi predhodio pokretanje samog procesa vraćanja.

 

3.  glavne elemente  Zakona o eksproprijaciji. Po ovom pitanju smo posebno skrenuli pažnju da se I u ovom postupku ograničenja u smislu poštovanja svojinskih prava sprovode od strane upravnih organa. Prilikom donošenja rešenja o isplati naknade za oduzetu imovinu, upravni organ grubo nepoštuje prava vlasnika na tržišnu nadoknadu, a vlasnik je onemogućen da odbrani svoj legitimni zahtev u smislu obeštećenja. Zbog toga se eksproprijacija može izjednačiti sa nacionalizacijom.

 

U Beogradu,                                            

31.januara 2011.god.