Powered by Markish Development
Copyright liga.org.rs
Srpski  /  English
 

09.10.2011.

 

I Z V E Š T A J

 

 o donošenju Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

i

razlozi za podnošenje inicijative za ocenu ustavnosti pojedinih odredbi ovog zakona

 

26.septembra 2011.god. Narodna skupština Republike Srbije donela Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju koji je stupio na snagu 6.oktobra 2011.god.

 

Od 28 jula do 31.avgusta trajala je javna rasprava povodom Nacrta Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju tokom koje je Liga za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava (LIGA) aktivno učestvovala. Pravni tim LIGA je analizirao tekst Nacrta pomenutog Zakona i uočio da je isti u velikoj meri suprotan aktuelnom Ustavu Republike Srbije, jednom broju postojećih zakona, kao i međunarodnim propisima koje je naša država ratifikovala. O tome smo javno ali i u direktnoj pismenoj komunikaciji obavestili Komisiju za izradu Zakona o vraćanju imovine i obeštećenju, podpredsednika Vlade Republike Srbije gos.Božidara Đelića kao najodgovorniju institucionalnu ličnost po pitanju rešavanja problema restitucije i Kancelariju Evropske komisije u Beogradu.

 

Međutim, kao konačni Predlog zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju Vlada Republike Srbije je usvojila gotovo nepromenjen tekst Nacrta, a Parlament izglasao tekst sa manjim izmenama koje se odnose na priznavanje prava na povraćaj imovine žrtvama holokausta i delimično oslobađanje građana od plaćanja državnih taksti u postupku povraćaja oduzete imovine. Ostale odredbe kojima se grubo krše ljudska prava i velika grupa građana dovodi u distriminisani položaj, ostale su nepromenjene.

 

S toga je pravni tim LPHR još jednom detaljno proanalizirao tekst usvojenog Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i konstatovao da je 12 članova kojima je definisana suština Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije (članovima 16, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 58 i 194), sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (članom 14), sa protokolima uz Evropsku konvenciju – Protokolom  br.1 čl.1, Protokolom br.7 čl.3,  Protokolom br.12 čl.1., zatim sa Zakonom o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS“ br.22/09), i sa Zakonom o eksproprijaciji („Sl. glasnik RS“ nr.53/95, „Sl. list SRJ br.16/01 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“ br.20/09).

 

Nastavak